Regulamin Kuwaskiego Kiermaszu Wysyłkowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Zagrody Kuwasy

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin
a) Niniejszy regulamin (dalej: 'Regulamin’) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie
internetowym Zagrody Kuwasy
b) Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym Zagrody Kuwasy jest równoznaczne z
akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.
c) Sklep internetowy Zagrody Kuwasy (dalej 'Sklep internetowy’) prowadzony jest przez Biebrza Sp. z
o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-796 Warszawa), ul. Wąwozowa 11 lok. 53, NIP: 534-21-81-065,
REGON: 017440243 (dalej 'Sprzedawca’).

Dane kontaktowe:
adres pocztowy:
Zagroda Kuwasy
Woźnawieś 30A, 19-206 Rajgród

adres poczty elektronicznej:
info@zagrodakuwasy.pl
numer telefonu: 86 273 35 20 | +48 506 00 33 77

 

2. Wymagania techniczne
W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne
jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera z włączoną opcję obsługi plików typu 'cookie’; lub innego urządzenia z dostępem do sieci internetowej,
b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji,
Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji
Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,
d) posiadanie konta poczty elektronicznej,
e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 

 

II) ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Działalność
Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zainteresowani składają
zamówienia przez otwarcie formularza z ofertą, możliwe po aktywacji otrzymanego linku.
2. Obszar działania
Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Kupujący
Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych (dalej 'Konsument’) oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej łącznie 'Klient’).

4. Ceny
a) Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT,
wyrażonymi w złotych polskich.
b) Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży m.in. towary paczkowane, których waga
jest określona z dokładnością do +/- 5%. Towary te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie
towaru. Przedstawiciele Sprzedawcy dołożą wszelkich starań, aby finalne wagi zamówionych towarów
mieściły się w założonych widełkach. Jeśli waga towaru okaże się niższa od podanej w opisie,
Sprzedawca kontaktuje się z Klientem i uzgadnia pasujące Klientowi rozwiązanie (obniżenie ceny,
dołożenie innego towaru w zamian itp.). Jeśli do porozumienia nie dochodzi, Klient ma prawo odstąpić
od umowy. Ostateczna cena towaru uwidoczniona jest na fakturze VAT lub paragonie.

5. Oferta handlowa
Zamówienie (dalej 'Zamówienie’) przesłane przez Klienta poprzez Sklep internetowy stanowi
oświadczenie woli Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów
prawa cywilnego zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w Zamówieniu. Wysłanie przez
Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia
stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Sprzedawca zastrzega możliwość
limitowania liczby sztuk poszczególnych artykułów w sytuacji gdy asortyment ulega wyczerpaniu.
Sprzedawca dokłada starań, by oferta w formularzu była jak najbardziej aktualna, jednak obecność
towarów na formularzu zamówienia nie jest jednoznaczna z pełną dostępnością towarów w magazynie i możliwością realizacji Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez
Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy
Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub możliwy jest odbiór własny (bezpłatnie). Realizacja dostawy kurierem jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski, kosztuje 30 zł za 1 paczkę.
Dostawie kurierskiej nie podlegają zamówienia poniżej 50 zł brutto. Zamówienia do tej wartości można
odebrać osobiście w Zagrodzie Kuwasy, Woźnawieś 30A, 19-206 Rajgród.

 

III) REJESTRACJA
1. Przy złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym Klient nie ma obowiązku zakładania konta,
natomiast konieczna jest rejestracja w Sklepie internetowym i podanie danych potrzebnych do
realizacji Zamówienia. Przeglądanie towarów Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

2. Klient dokonuje rejestracji w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia,
dostępnego poprzez aktywację dostarczonego mu linku.

3. Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez
podanie następujących danych:
– adres poczty elektronicznej
– imię i nazwisko,
– adres, na jaki ma być wysłana dostawa (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod
pocztowy)
– numer telefonu,
– nazwa i adres firmy – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami,
– numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

4. Aby móc złożyć zamówienie, w formularzu Klient musi dokonać akceptacji niniejszego
Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na formularzu.

5. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia
zamówienia. Po zakończeniu transakcji kupna-sprzedaży Sprzedawca usuwa dane Klienta ze swej bazy jako zbędne.

6. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w
formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu internetowego
poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na formularzu Sklepu internetowego. Zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych Klient może wycofać w każdym czasie przez wypisanie się z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej .
Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

 

IV) ZAMÓWIENIE KLIENTA
1. Składanie i akceptacja Zamówienia
a) Zamówienia w Sklepie internetowym w ramach Świątecznych Kiermaszów Wysyłkowych można
składać 24 godziny na dobę, jednakże wyłącznie w terminach podanych w ogłoszeniu.
b) Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na formularzu
zamówienia, dostępnego po aktywacji dostarczonego zainteresowanym osobom linku. Wkładanie
towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku 'Do koszyka’; przy danym towarze
a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności oraz potwierdzenie
Zamówienia.
c) Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku 'Potwierdź zamówienie’.
Klient do momentu naciśnięcia przycisku 'Potwierdź zamówienie’ ma możliwość modyfikacji
Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien nacisnąć przycisk 'Wróć do zakupów’
widoczny podczas procedury składania Zamówienia.
d) Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia
przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy
przedmiotu Zamówienia.
e) Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej,
imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących
Konsumentami, numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Konsumentami i jest możliwa po
akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
f) Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów objętych Zamówieniem.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
2.1. Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez
wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z
numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub
w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W
przypadku niemożności dostarczenia towaru np. o pożądanej wadze, Sprzedawca skontaktuje się z
Klientem w celu uzgodnienia pasującego rozwiązania, np. obniżenia ceny, dołożenie innego towaru w
zamian itp. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z numerem Zamówienia, o której
mowa powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.2. Możliwość anulowania Zamówienia
a) Klient może anulować Zamówienie, jednakże w przypadku Świątecznych Kiermaszów Wysyłkowych
anulowanie Zamówienia nie może nastąpić później niż na 2 (dwa) dni przed planowaną datą wysyłki
paczek świątecznych (o konkretnej dacie wysyłki Klient jest informowany z wyprzedzeniem).
b) Anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail:
info@backup-zagrodakuwasy.pl.

2.3 Prawo odstąpienia od umowy
a) Z zastrzeżeniem postanowień pkt g) poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w
posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła
w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w
terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w
którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania
przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary
w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy:
Zagroda Kuwasy, Woźnawieś 30A, 19-206 Rajgród, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca
dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
g) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3. Termin realizacji dostawy
a) Termin realizacji dostawy Zamówienia uzależniony jest od preferencji Klienta, z wyjątkiem
Świątecznych Kiermaszów Wysyłkowych, w wypadku których dostawy są z góry zaplanowane na
konkretne daty, gwarantujące dostarczenie towarów na czas (w tym wypadku przed Świętami) . Na
życzenie Klienta wysyłka może się odbyć w innym terminie, jednak wówczas Sprzedawca nie
gwarantuje, że towary zostaną dostarczone przed Świętami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
zmiany zaproponowanego przez Klienta terminu dostawy w przypadku wystąpienia problemów
logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z Klientem mailowo lub telefonicznie.

4. Dni wolne
Z uwagi na specyfikę pracy firm kurierskich, Zamówienia nie będą dostarczane w soboty, niedziele i dni świąteczne, istnieje natomiast w tych dniach możliwość osobistego odbioru zamówień bezpośrednio u Sprzedawcy czyli pod adresem Zagroda Kuwasy, Woźnawieś 30A, 19-206 Rajgród.

5. Miejsce dostarczenia Zamówienia
W zależności od preferencji Klienta i podanych w formularzu zamówienia danych, Zamówienie zostanie
dostarczone kurierem pod wskazany przez Klienta adres (lub adresy). Wskazanie więcej niż jednego
adresu na dostarczenie zamówień oznacza zgodę na obciążenie opłatą transportową w wysokości 30 zł
od każdego zamówienia.

6. Odmowa realizacji Zamówień
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające
potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów,
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

7. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje
Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

 

V. PŁATNOŚCI
a) Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
– kartą płatniczą lub gotówką przy osobistym odbiorze przesyłek w Zagrodzie Kuwasy, Woźnawieś 30A,
19-206 Rajgród,
– szybkim przelewem, karta płatniczą, kredytową lub blikiem za pośrednictwem portalu płatniczego CashBill Sp. z o.o.
– w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację przez Sprzedawcę Zamówienia,

b) Tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia.

c) Z wyłączeniem Zamówień, które mają być opłacone gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze
własnym towaru,

d) Zamówienia nieopłacone do dnia poprzedzającego wysyłkę będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku (brak zapłaty) związany złożonym Zamówieniem. W wypadku zamówień składanych w ostatniej chwili, Sprzedawca może wyjątkowo wysłać zamówienie pod warunkiem otrzymania mailem od Klienta potwierdzenia dokonania przelewu.

 

VI) DOSTAWA
1. Dostawca
Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.
Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta
W przypadku dostaw kurierskich, firma kurierska poinformuje odbiorcę SMS-em o nieudanej próbie
doręczenia oraz o adresie najbliższego punktu, z którego będzie można danego dnia paczkę odebrać
lub umówi się telefonicznie na inny termin.

3. Odmowa przyjęcia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.

 

VII) REKLAMACJE I ZWROTY
a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru,
ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym
Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem
terminu przydatności towaru do spożycia.
c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient
zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi
Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
d) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
e) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VIII) NEWSLETTER
a) Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na
adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o nowych towarach lub
usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez
Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
b) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej,
wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę, zaznaczając odpowiednie pole w
formularzu na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o nowościach i klikając przycisk OK
Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
c) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego
przed jej wycofaniem.

 

VIII) DANE OSOBOWE
a) Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 'RODO’) w
odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
b) Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a
także w związku z wysyłaniem informacji handlowych/Newsletter’a.
c) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie
internetowej Zagrody Kuwasy (www.zagrodakuwasy.pl) w zakładce Polityka Prywatności.
d) Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w Sklepie internetowym są prawdziwe,
kompletne i rzetelne.

 

 

IX) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany
przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez
administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania
przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty
na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Regulamin
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów
prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie
internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może
złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów
przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
Regulaminu.
b) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
aktywnego linku oraz sporządzić jego wydruk.

5. Spory
a) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane
będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
b) Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych
powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. c) Niezależnie od postanowień pkt b). 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r.
poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.Warszawie