REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA
wydawanego przez Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy

 1. WARUNKI OGÓLNE
  • Zagroda Kuwasy zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu lub za pomocą poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy z siedzibą w: 19-206 Rajgród, Woźnawieś 30 A.
  • Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
  • Voucher może być realizowany wyłącznie w Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy.
  • Voucher może być zrealizowany w Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy.
  • Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
  • Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
  • Voucher może zostać wykorzystany przez inne osoby niż wskazane na voucherze pod warunkiem zachowania zasad znajdujących się w regulaminie.
  • Zagroda Kuwasy nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
  • Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zagrody Kuwasy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
  • Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
  • Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy (tel. +48 86 273 35 20, e-mail: info@zagrodakuwasy.pl).
  • Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, a także pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy w przypadku vouchera w wersji papierowej lub uwierzytelnienia
   w korespondencji od Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy w przypadku wersji elektronicznej.
  • Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
  • Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
   1. upłynął termin ważności Vouchera,
   2. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
  • Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.
  • Jeśli voucher jest vouchrem pobytowym obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu, a także regulamin pobytu. 
 • ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW
  • Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT na osobę fizyczną. Jeśli faktura na firmę jest potrzebna, należy zgłosić tę informację przed dokonaniem płatności za voucher. Po tym czasie wystawienie faktury z NIPem nie będzie możliwe.
  • Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
  • Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  • Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym
   w Regulaminie.
  • Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.zagrodakuwasy.pl oraz w recepcji Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy. Zagroda Kuwasy ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Land-Gut-Hotel Zagroda Kuwasy.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.